Μουσείο Μαστίχας ~ katarraktisvillage

Μουσείο ΜαστίχαςΧμ το παρακολουθούσα το θέμα να πω την αλήθεια πολύ καιρό, πάνω από 3 χρόνια  δεν θα σας αναφέρω τι έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια απόψεις που έχουν υποθεί συζητήσεις επερωτήσεις στην βουλή κ.ο.κ απλά τελικά επιτέλους τέλους.Υπεγράφη το Μνημόνιο συνεργασίας στις 21/09/2011  για την ίδρυση "Μουσείου Μαστίχας" στη Χίο, στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων έργων του τομέα τουρισμού στο ΕΣΠΑ, υπό την παρουσία του Ειδικού Γραμματέας του υπουργείου, κυρίου δρ. Εμ. Αλεξανδράκης και της Γενικής Διευθύντριας του ιδρύματος, κυρία Α. Λούβη - Κύζη, από τον υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, κ. Κ.Μαρκόπουλο, τον πρόεδρο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, κ. Κ. Γανιάρη και την πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιώς, κ.     Σ.Στάικου. 
Η δημιουργία και η λειτουργία του νέου Μουσείου Μαστίχαςστη Χίο, έχει ως σκοπό, τη διάσωση της τεχνικής της παραδοσιακής καλλιέργειας και την εκμηχάνιση στην επεξεργασία της μαστίχας, καθώς και την ανάδειξη στο της μοναδικότητας του προϊόντος και την περαιτέρω προβολή του. 
Παράλληλα, αναμένεται να βοηθήσει και στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού και του αγροτουρισμού στη Χίο. Το Μουσείο θα συμβάλει ακόμα και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων του νησιού, προβάλλοντας την αγροτική και τουριστική πλευρά του, ενισχύοντας έτσι και την τοπική οικονομία, αναδεικνύοντας νέα προϊόντα.


και έχει φτάσει στην τελική ευθεία με την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Όλοι η διακήρυξη

 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007−2013 (ΕΣΠΑ 2007−2013)

Ε.Π. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007−2013»

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΧΙΟΥ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΧΙΟΥ»
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.800.000,00 ευρώ


Το ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ανακοινώνει ότι διενεργεί διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, κατά το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών (άρθρο 6 του ν.3669/08),
για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩ−
ΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΧΙΟΥ», προϋπολογισμού 6.800.000,00 ευρώ (με ανά θεώρηση και Φ.Π.Α.).
Η συνολική προθεσμία εκτελέσεως του έργου ορίζεται σε 910 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς και Κοινοτικούς Πόρους (ΕΤΠΑ).
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές:
1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες:
α.1 Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη
Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με αναφερόμενο στη βεβαίωση Μ.Ε.Ε.Π. Νομό έδρας ή δεύτερο Νομό
το Νομό Χίου, εφόσον ανήκουν στην 4η και 5η τάξη για έργα Οικοδομικά και στις 3η και 4η
τάξη για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά.
α.2 Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη
Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.με αναφερόμενο στη βεβαίωση Μ.Ε. Ε.Π. Νομό έδρας ή δεύτερο Νομό,
διαφόρου του Νομού Χίου, εφόσον ανήκουν στις 4η και 5η τάξη για έργα Οικοδομικά και στις
3η τάξη και 4η τάξη για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά, είτεβ. προέρχονται από κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις
(Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π., είτε
γ. προέρχονται από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ν. 3669/08 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διάφορων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3669/08. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό
της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται.
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της
μεγαλύτερης κατηγορίας.
4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη 3η του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα
κατηγορίας Οικοδομικά και στην τάξη 2η του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά, με τις
προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 3669/08, (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού
σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες
εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύριακατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
Σημειώνεται ότι μεταξύ των απαιτούμενων επαγγελματικών προσόντων συμπεριλαμβάνεται και
τεχνική ικανότητα σύμφωνα με την Απόφαση Υπουργού Υ.Μ.Δ. με αριθ. πρωτ. Δ17α/08/88/ΦΝ 440/24.5.2011.
Η Δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, στην οδό Αγγ.
Γέροντα 6, Πλάκα − Αθήνα, στις 13.12.2011, ημέρα Τρίτη και ώρα (λήξης υποβολής προσφορών) 10:00 π.μ..
Τα τεύχη του διαγωνισμού θα διατίθενται από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Π.Ι.Ο.Π., οδός
Πανεπιστημίου 18, 6ος όροφος μέχρι και την Πέμπτη 08.12.2011 έναντι ποσού 50,00 Ευρώ, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:30 – 16:30. Για την παραλαβή των τευχών απαιτείται απλή εξουσιοδότηση
της ενδιαφερόμενης εργοληπτικής επιχείρησης προς το πρόσωπο που θα παραλάβει τα τεύχη.

Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλ. 210 3335099 (210 3288556) από την μηχανικό κα Δ. Ζούμπου.

Για το Π.Ι.Ο.Π.

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΑΚΟΥ
Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας
Share:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ

> Ελπίζουμε να βασιστούμε σε πιστούς αναγνώστες και όχι σε ακανόνιστες διαφημίσεις. Ευχαριστώ!

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Blog Archive

Recent Posts