"Εκθεσις αύτοψίας της έν Μέσα Διδύμα, τοΰ Δήμου Μα­στιχοχωρίων, 'Εκκλησίας της Παναγίας Χαλάνδρων. ~ katarraktisvillage

"Εκθεσις αύτοψίας της έν Μέσα Διδύμα, τοΰ Δήμου Μα­στιχοχωρίων, 'Εκκλησίας της Παναγίας Χαλάνδρων.


Μέσα Διδύμα η Αυτοψία το 1741 παιδιά!!!

Φωτο Σήμερα απο Chiosonline

Συνωδά τω προλαβόντως δοθέντι εις τους υποτελείς ραγιάδες της νήσου Χίου ένδόξω διατάγματι, δι' ου παρέχεται ή άδεια τοΰ ύψηλοΰ Κράτους, οπως, κατόπιν αύτοψίας διενεργούμενης ιπό τοΰ Ίερο­δικείου, έπισχευάζωνται κατά τό αρχικόν σχέδιον, άνευ επεκτάσεως καΐ έξυψώσεως, αί έξ αρχαιοτάτων χρόνων είς τούς μνησθέντας ρα­γιάδες έγκαταλβιφθεΐσαι σεσαθρωμέναι, ιός έκ των πολυχρονιότητος, καΐ ετοιμόρροποι καταστασαι έκκλησίαι, άπεστάλη, συνεπεία αιτή­σεως, έπ' εντολή, υπό τοΰ 'Ιεροδικείου, ο Μολλάς ημών Χατζή Μεχμέτ έφένδης, υίός Χατζή Χουσεΐν Τσελεμπή,
άρχιγραμματεύς. δστις τή συνοδεία τοΰ Κωνακτζή Ίβραχήμ μπεσέ, υίοΰ Χασάν, νομί­μου πληρεξουσίου τοΰ Χατζή Άλή καπτάν ζαδέ Μουσταφά Αγά, τελώνου Χίου καΐ ζαμπήτη των ραγιάδων των Μαστιχοχωρίων, τοΰ καυχήματος των ενδόξων και προκρίτων, μεταβάς εις την έν τω χωρίο Μέσα Δίδυμα και έν τή θέσει Χάλανδρα, τοΰ Δήμου Μαστιχο­χωρίων

Φωτο syndesmosklchi.blogspot
 κειμένην άρχαίαν έκκλησίαν, γνωστήν παρά τοις χριστια­νοίς ύπό τό δνομα «Παναγία» ής τά όρια τυγχάνουσιν επίσης γνω­στά παρά τω λαω και τοις γείτοσι, συνεκρότησεν Ίεροδικαστικόν Συμβούλιον, παρουσία των κάτωθι τοΰ παρόντος εγγράφου σημιΐουμένων εμπειροτεχνών.
Έν τω Συμβουλίω τούτω οί 'Ιωάννης Γεωργείου Νιαμονιτάκης καΐ Ιωάννης Νεαμονίτης, κάτοικοι Μέσα Διδύμας καΐ επίτροποι τής Εκκλησίας ταύτης ώμολόγησαν, υπό τήν Ιδιότητά των ταύτην και εξεθηκαν  τά εξής :
Επειδή ή άρχαιοτάτη αυτη Εκκλησία ήμών, τήν οποία βλέπετε γνωστή ήμίν υπο τό ονομα  <<Παναγια Χαλανδρων>> εχει καταστραφη καΐ έρειπιωθη ώς εκ της πολυχρονιότητος, εχουσι δέ θραυσθη αι κέραμοι της στέγης, ονομαζομένης, κατά τήν έπιτόπιον συνήθειαν · <<Τραβάκκα» καΐ έχει διαρραγη κατά μήκος ό προς δυ­σμάς τοίχος, έφ' ου υπάρχει θύρα, έχουσιν επίσης καταστραφη τά δυο σιδηρα κλείθρα ώς καΐ τό έτερον ξύλινον τοιοΰτον, εχουσι δέ φθαρη τά πέριξ στασίδια καΐ τό έντός αύτης λιθόστρωμα κάΐ έχει καταπέσει τό έντός καΐ έκτος αύτης κονίαμα καΐ ώς έκ τούτου χρήζει έπισκευής, έξαιτούμεθα ύπό τήν ιδιότητα ημών, ώς επιτρόπων, δπως, συμφώνως τω ύψηλω διατάγματι διενεργουμένης αυτοψίας, υπό τοΰ Ιεροδικείου, έπιτραπη ή έπισκευή αύτης, δια τοΰ ίδιου αύτης ύλικου καΐ έπΐ του άρχικοΰ αύτης σχεδίου, άνευ επεκτάσεως καΐ εξυψώσιως.
Διενεργηθείσης αύτοψίας ύπό τοΰ άρχιτέκτονος της νήσου Χίου Μαστραντώνη Γατάνη καΐ των ύποφαινομένων εμπειροτεχνών, δοιεπιστώθη όμοφώνως ύφ' δλων, δτι δντως, τό πραγμα εχει ώς έξετέθη ύπό τών μνησθέντων επιτρόπων, δτι διερράγη δ πρός δυσμάς τοίχος καΐ οτι τά ώς εϊρηται κλείθρα δέον νά άντικατασταθώσιν, χρηζούσης της έκκλησίας ταύτης ένεκα τούτου επισκευής.
Τενομένης καταμετρήσεως της μνησθείσης Εκκλησίας ύπό τοΰ ώς ειρηται άρχιτίκτονος, συνεργεία άπάντων τών παρισταμένων, ευ­ρέθη οτι ό άρχαίος χώρος της ώς εΐρηται Έκκλησίας έχει μήκος μεν 4 τικτονικών πήχιων, πλάτος 6 πήχεων καΐ δ δακτύλων καΐ Υψος 71/2πήχιων, οτι ή Έκκλησία αύτη έχει 3 φεγγίτας ανατολικώς, 1 σιδηρόφρακτον παράθυρον νοτίως καΐ 1 θύραν δυτικώς.

Μεθ' δ ο Είρημένος Μολλάς ήμών γράψας έπΐ τόπου τά γεγο­νότα έπέτρεψε τήν συμφώνως τω ύψηλω Διατάγματι έπισκευήν τοΰ πρός δυσμάς τοίχου, τήν άντικατάστασιν τών δύο σιδηρών καΐ τοΰ ξυλίνου κλείθρων, τήν τοποθέτησιν τών κεράμων της στέγης, τήν έπι­σκευήν επίσης τοΰ έντός αύτής λιθοστρώτου, τών στασιδιών, τών στύ­λων καΐ τοΰ έσωθεν καΐ έξωθεν κονιάματος, άπαραλλάκτως ώς είχον καΐ πρόχερον, είτα οέ προσελθών ενώπιον τοΰ "Ιεροδικείου μετά τών ώς άνω μνημονευομένων άπεσταλμένων έξέθηκε τά. γενόμενα. Έφ' ώ βεβαιωθέν έγράφη και' αΐτησιν τό παρόν. Τη 9 Δζεμάζη-οδλ-άχήρ 1154 (11/12 Αύγούστου 1741)·
Οί μάρτυρες
Άβδουλλάχ έφένδης, υίος Χατζή Αχμέτ, Χατζή Μούσα Κεχαγιά υιός Μου­σταφά, Χατζή Χουσεΐν Κρητικός υίός Άβδουλλάχ, Μογρεπλή όγλοϋ Μεχμέτ, υίός Μουσταφά, Χαλήλ, υίός Ίβροχήμ, Αντώνιος Γατάνης αρχιτέκτων, Νικόλαος Φαρμάκης διερμηνεύς και άλλοι.

Share:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ

> Ελπίζουμε να βασιστούμε σε πιστούς αναγνώστες και όχι σε ακανόνιστες διαφημίσεις. Ευχαριστώ!

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Blog Archive

Recent Posts