Εκτακτο! Κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο - Προεκλογική ομιλία - διάγγελμα πρους του λαό! ~ katarraktisvillage

Εκτακτο! Κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο - Προεκλογική ομιλία - διάγγελμα πρους του λαό!

Κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο η υποψηφιότητα του συνδυασμού ΞΕΙΒΡΑΚΟΥΤΟΙ ΝΤΙΠ για ΝΤΙΠ

ΥΠΟΥΨΗΦΙΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ
ΜΗΤΣΙΟΥΣ ΣΙΑΠΕΡΑΣ
ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΠΡΟΥΣ ΤΟΥ ΛΑΟ
Μπαμπατζιανδεις΄κι αχμάκια...

μουσαιάδεις κι αβλάμδεις...

Σαβουρια κι καβαλαριές....
τα δέουντα.

καλουσώρσατει.

Ειγώ ή Μήτσιους ή σιαπέρας,του θκό σας του πειδί, ειπικειφαλής τ συνδιασμού
ΞΕΙΒΡΑΚΟΥΤΟΙ ΝΤΙΠ ΓΙΑ ΝΤΙΠ
κατειβιένου στς εικλουγιές κι ζητάου να μει ψου φήστει.

ΚΙ ΘΑ ΜΕΙ ΨΟΥΦΗΣΤΕΙ ...ΟΛΟΙ...γιατί δεν ξιέρου κι ειγω τι θα γιένει.

Ως υπουψήφιους λοιπόν θια σας πω δυο πραματούλια ειδώιας κι άμα θέλτει
μειτά κάνουμει κι κανα μασλάτι.

Η συνδιασμός μας λοιπόν χαλιεύει να βγει στ Δημαρχεία παν για να φκιάσουμει κάνα δυό έργα παραπάν απ τσ άλλοι,ΚΕΙ ΘΑ ΒΓΕΙ, ΠΕ ΤΕΙΣ ΤΟΥΝ ΚΟΛΟΥ ΤΣ ΝΑ ΒΑΡΑΝ ΑΠΟΥ ΚΑΤΑΙ.

ΘΑ ΦΚΙΑΣΟΥΜΕΙ Τ ΠΟΛΗ ΚΕΙΝΟΥΡΓΙΑ

ΘΑ ΓΙΕΝΕΙ ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΑΓΝΩΡΣΤΗ

κι άμα δε τ φκιάσουμει στου τέλους απ τ τετραειτία,να ρχουσάστει όλοι μαζι να μει φτάτει ρουχάλεις.

Πρώτα απ όλα, όταν θα βγούμει μεις, θα σμάσουμει όλα τα βρουμόνειρα απ τσ μπάρεις, που πειρπατάει η κόσμους κι γιένειτει μπλιούρα, θα ξαναφκιάσουμει τουν ΚΟΡΑΚΑΡ, θα τα ρίχνουμει μέσα φιλτραρισμένα ,οχι ουδιέτσι, θα τα ρίξουμει μέσα κι θα τα πάμει στν άκρια πτου ΠΑΡΘΕΝ, οπ θα χτίσουμει μια πισίνα να παένουμει ξεικαλουκειριό τα τηλιμείισμειρα όλα π θα νει ήλιους ντάλα,κι θα φσάει λίβας.

Αφου του ξιέρτει κι σεις οτι η γκαίλας δεν αντέχειτει.

έτσι κι σεις θα φχαριστιόσαστει,κι μεις, οχι μόνου θα γλυτώσουμει απ του κόπου
να σας πιενουμι στην θάλασσα, αλλα θά χουμει κι διπλό κέρδους.

απ τ μία θα σταματήσουμει να γκιζιρνάμει στς θάλλασεις,
κι απ τν άλλη θα φκιάσουμει τουρισική τ πολη...

να ρχουντει δω,τουρκοι, γαλοι, πουρτουγαλοι,  γκουρτζιουβαλίτεις,
πτα τσιαταλάρια τ τσιούξιανη κι άλλοι....
Θα σκώσουμει τέσειρα ντβάρια, τωρα...στα γκαβάνια θα νει;στα πλαια;στουγκουνταμάνι; ς γκαμπίλαγα;δεν ξερου , γιατί δε βρήκαμει ακόμα του μέρους, άλλα ότι θα τα σκώσουμει θα τα σκώσουμει δεν υπαρχει πειρίπτουση

λοιπόν θα σκώσουμει τα ντβάρια κι θα μαντρουθούμει όόόλοι μαζί μεσα, για να μη μας λιεν οτι ει΄μαστει σκορπιοι κι μας κουρουιδεύουν.

Μαζί μει τα ρουλόια απ τα νειρά, τα δίπλα, θα βάλουμει βάνεις,κι θα τς συνδέσουμει μει του ψυχη μει του απαλαρου μει του στουπακι μει του τετερι μει του κακικτσι μει του στεφου.

Ετσι κι σεις θα γιένουσάστει τιατιά όπουτει γουστάρτει, κι μεις θα πέρνουμει παράδεις, νάχουμει κάνα φράγκου να βγένουμει όξου.
Θα φιά σουμει χαλιέδεις να μη κατράει καθένας οπ βρει.
Μυρζουκουπάει τσιουσίλα ου τόπους γύρου απ τ πλατεία κι μη ξαναπιάσου κάναν να κατράειστ πλατεία όξου ,οπ βρει,θα τουν χέσου τουν πατέρα.

Πας να βγεις όξου βόλτα κι σει πιάνει η μποχα ούλου κλανιές κι τσιάρρρρρρρρ είνει όλοι

Θα φιάσουμει ειδικό πρόγραμμα γι αυτά τα τσιουλάνια,που τρουινάν όλα τα μεισμέρια μει τα μηχανάκια κι δεν αφήνουν του κόσμου να κοιμθεί.

οποιουν τέτοιουν ξιέρτει να πλαλάει έτσι αρπάχτει τ φούρκα κι τσια τσιαλνάτει τουν
τα παίδια, έτσι κι του ξανακανει, τ τσοκνίδα κι στα κουλιά,  κι τ τρίτη μέρα ποαταρές στα μάγλα
Μη δω κάνα χαμένου σκλι σ πλατεία...κάηκει θα τουν σπάσου τα τσιαούλια.

χασουμέρδεις κι τειμπειλαράδεις δε θέλου γω στ θκιά μ τ πόλη κι σ αυτό του θέμα δε σκώνου κουβέντα.σ γκουρτσιά του σύνουρου.
Δε θα σαβουρντατει δώ΄θει κείθει, χαρτιά, χαρτούλια, ντινικέδια, τσιγάρα, κι δεν θα
βγάζτει τα σκουπίδια όξου όπουτει θέλτει σεις.

σκουπιδιάρα θα πειρνάει κάθει μέρα
απ όλ τ πόλη ,θα φέρει τρόιρα όλα τα σουκάκια, θα πατάει τ κόρνα κι θα τ αδειαζτει κατειυθειαν. οποιουν δείτει σαββατουκύριακου να βγάνει σκουπίδια όξου πλακώστει τουν στς παταρές κι φουναχτει κι μένα να ρίξου καμμια σβειρκαιά κι καμμιά κλουτσιά

Οσοι δεν έχουν παράδεις να ρχουντει κάθει μέρα στου Δημαρχείου να τς κειρνάου γω κάναν καφέ κι να τς δίνου κι κανα ειυρώ, να πάρουν κάνα κιλό ψουμί λίγου τυρί καμμια ειλιά,να χουν να τρων οι ανθρώποι.

Κανουνιστει μόνου μην ερχουσάστει όλοι μαζί,γιατί θα πάρτει τα τρία του μακρύτειρου.

Κάνα δυό άπού σας αλλοιώτκοι κάθει μέρα θα τς σκώνου απ τα τσιπρα να παένουν
να μη ταΐζουν τα ζουνταναμ,  πέντει πεινιντάρια τσίπρου όποιους παένει.
Θα σμαζώξουμει τα σκλιά που φέρνουν φούρλα σ πλατεία,κι πότει σκούζουν,
πότει τσιουρίζουν θα τα δώσουμει τς κυνηγοί κι θα τς δώσουμει κι παράδεις να τα ταίζουν.
Θα φιασουμει ένα μαγαζί στ πλατεία,να φειάνει πατσιά του προυί, για όσοι
ξυπνάν χαραί,να παένουν στα χουράφια,κι για όσοι γυρνάν απ τς πτάνεις,
να τρων,να ντειρλικώνουν,κι να παν μει όρειξη στ δλειά.

του μεισμέρι θα φιανουμει φαί σκουρδάρι, φασλαδα, σαρμάδεις, σιρντένια,
κειφτέδεις μει ζμι, κειφτέδεις ουδιέτσι, πιτεις μει κόθαρου
να τρώει η κόσμους όταν πεινάει κι δεν έχει παράδεις.
Θα ανοίξουμει αλτσίδα που μπουρντέλα, να μην παέντει οπ νανει,κι να μη πλαλάτει να βρείτει χουράφια κι ξειρουπλαιές.

Του πρόγραμμα κοινουνικής πρόνοιας πό χουμει προυβλέπει : οι πτάνεις να πληρώνουντει άπού μαςκι σεις θα παέντει μει τα κουπόνια να πδάτει όπουτει σας γκαβλώσει.

ΤΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ
ΞΕΙΒΡΑΚΟΥΤΟΙ ΝΤΙΠ ΓΙΑ ΝΤΙΠ

ΜΙΛΑΜΕΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΟΧΙ ΓΙΑ ΜΠΟΥΡΜΠΟΤΣΙΑΛΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΧΕΙ Η ΠΟΛΗ ΑΛΛΟΥΝ ΑΕΡΑ .........ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΙΑΠΕΡΑ
ΜΗ ΚΟΥΛΩΝΤΕΙ ΝΤΙΠ

ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΞΕΙΒΡΑΚΟΥΤΟΙ ΝΤΙΠ ΓΙΑ ΝΤΙΠ

αντι τα δεουντα αχμακια κι ντιρβισια, ταλεμι στου CHAT ΜΟΥΥΥ LIVE στης 23:59

Την ομιλία έγραψε  ο Φίλος Γιάννης Διογένης!!

Share:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ

> Ελπίζουμε να βασιστούμε σε πιστούς αναγνώστες και όχι σε ακανόνιστες διαφημίσεις. Ευχαριστώ!

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Blog Archive

Recent Posts