Έκθεσις αύτοψίας τής έν Καταρράκτη 2η. ~ katarraktisvillage

Έκθεσις αύτοψίας τής έν Καταρράκτη 2η.

Έκθεσις  αύτοψίας τής έν Καταρράκτη τοϋ Δήμου Μαστιχοχωρίων Εκκλησίας τοϋ Άγιου Δμητρίου.

Ότι έχουμε παλαιές εκκλησίες αυτό το ξέρουμε, το πότε χτιστήκανε όμως κανένας δεν το έχει πει με βεβαιότητα.
Αυτό που ανακάλυψα και θα μοιραστώ μαζί σας είναι ένα βιβλίο που εκδόθηκε το 1920 και έχει μεταφρασμένα τουρκικά έγγραφα που αφορούν την Χίο, είναι ότι αναφέρεται σε τρεις εκκλησίες του Καταρράκτη. Τον Άγιο Γεώργιο  στο Σκανδάλη όπως λέει. Του Αγίου Ιωάννου προδρόμου ,, αλλά εδώ αναφέρεται όχι στην Κεντρική εκκλησία αλλά στον Άγιο Ιωάννη των Αργέντη βάση τα στοιχεία που δίνει, και τέλος των Άγιο Δημήτριο. 

H Εκκλησιά σήμερα!! 

Αυτοψία Νο2

Συνωδά τω προλαβόντως εκδοθέντι ένδόξω φιρμανίω, απεστάλη ύπό του ‘Ιεροδικείου έπ’ έντολή ό ‘υπογραμματεύςΦετουλάχ εφένδης, Μολλας ημών οπως, κατόπιν αυτοψίας, σύνταξη επί τόπου τήν κάτωθι μνημονευομένην πράξιν, όστις,τή συνοδεία τοΰ Άβδούλ Χαλήμ άγα, υίου Ισμαήλ,
διωρισμένου πληρεξουσίου τοΰ έξοχωτάτου Χατζή Μεχμέτ άγα, Ζαμπήτη τών Μαστιχοχωρίων καί των υπο­φαινομένων Μουσουλμάνων έμπειροτεχνών, μεταβάς εις τήν έν τή, θέσει «Άφαλεροΰ» τοΰ χωρίου Καταρράκτου τού Λήμου Μαστιχο­χωρίων τής Χίου κειμένην ζοφεράν εκκλησίαν τού 'Αγίου Δημη­τρίου»,ης τά ορια τυγχάνουσι γνωστά παρά τώ λαω και τοις γείτοσι, συνεκρότησεν Ίεροδικαστικόν Συμβούλιον, παρουσία άπάντων των ώς άνω μνημονευομένων. Έν τω Συμβουλίου τούτω ή 'Αγγεροΰ, θυγάτηρ Μιχαήλ καί ό Μιχαήλ Νικολάου επίτροποι καί οικογενεια­κοί κτήτορες τής εκκλησίας ταύτης ώμολόγησαν καί έξέθηκαν τά εξής:

Επειδή τής, ην βλέπετε, αρχαίας ταύτης έκκλησίας ημών τοΰ 'Αγίου Δημητρίου, ήτις άπό της αλώσεως τής νήσου έγκαταλειφθεϊσα ήμϊν μέχρι σήμερον αποτελεί άρχαίον εύκτήριον οίκον, ο θόλος καί τινα μέρη κατέρρευσαν ώς έκ τής πολυχρονιότητος καί τών έκ των βροχών σχηματιζόμενων χειμάρρων, διερράγησαν δέ και οί τέσσα­ρες τοίχοι αυτής, έξαιτούμεθα όπως έπιτραπή ή επισκευή αυτής, κατά τό άρχικόν σχέδιον.
Διενεργηθείσης αύτοψίας διεπιστώθη όμοφώνως όφ' ολων οτι οντως τό πραγμα εχει ώς έξετέθη ανωτέρω υπό των μνησθέντων επι­τρόπων.

Γενομένης καταμετρήσεως τής μνησθείσης εκκλησίας ύπό τοΰ άρχιτέκτονος Μικέ Πέτρου, συνεργεία άπάντων των παρισταμένων, εβρέθη οτι ό άρχαΐος χώρος αΰτής έχει μήκος μέν 10 πήχεων καί 16 δακτύλων, πλάτος δέ 5 πήχεων κα! δ δακτύλων κα! ΰψος 5 πή­χεων κα! 5 δακτύλων" δτι ή έκκλησία αυτη εχει στασίδια, 2 σιδη­ρά κα! 2 ξύλινα κλείθρα, 2 φεγγίτας ανατολικώς, Ετερον φεγγίτην δυτικώς, εν μικρον παράθυρον, και μίαν θύραν βορείως και εϊκονοστάσιον.
Μεθ' ¨ο ό είρημένος Μολλας ημών, γράψας έπί τόπου τά γεγο­νότα και προσελθών ενώπιο ν τοΰ Ίεροδικείου, μετά τών ώς άνω απεσταλμένων, έξέθηκε τά γενόμενα. "Οθεν έχορηγήθη ύπό τοΰ 'Ιεροδικείου άδεια εις τους ώς ειρηται επιτρόπους όπως, συμφώνως τω ανά χείρας αυτών αύτοκρατορικω φιρμανίω, έπισκευάσωσι διά τοΰ ιδίου υλικοΰ, άνευ έπεκτάσεως και έξυψώσεως, τά χρήζοντα επι­σκευής μέρη τής εκκλησίας ταύτης.
Έφ' ω έγράφη· κατ' αίτησιν τό παρόν. Τή 23 Ρετζέπ  1167, (5/16 Μαίου 1754)

Οί μάρτυρες:

Φετουλλάχ Τσελεμπή Ζαδέ Σε'ίδ Χουσεΐν, Άβδουλλάχ αγάς, γαμβρός τοϋ είρημένου Ζαμπήτη τών Μαστιχοχωρίων, Μουσταςρα άγας τσοχαδάρης, Σεΐδ Έμρουλλάχ τσελεμπή, 'Αχμέτ υίός Μεχμέτ κλητήρ, Σταμάτιος αναπληρωτής τοΰ Διερμηνέως καί άλλοι.

Το βιβλίο Αναφέρεται..
ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΑΦΟΡΩΝΤΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΧΙΟΥ
ΚΑΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΧΡΙΣΤΟΥ Β. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΣ ΠΑΡΑ ΤΩ, ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩ, ΧΙΟΥ
Τα μεταφρασθεντα εγγραφα ως προς την προελευσην των δυναμεθα να διαιρεσωμεν1) εις πρωτοτυπα φυλαττομενα εντη μνησθειση βιβλιοθηκη <<ο Κοραης>> και 2) εις αντιγραφα επισημα καταχωρισμενα εις τους κωδικας του τεως Ιεροδικειου Χιου και εις ειδικα βιβλια του τεως αυτοκρατορικου κτηματολογιουΧιου.
Χριστος Μαυροπουλος
Share:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ

> Ελπίζουμε να βασιστούμε σε πιστούς αναγνώστες και όχι σε ακανόνιστες διαφημίσεις. Ευχαριστώ!

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Blog Archive

Recent Posts