Έκθεσις αύτοψίας τής έν Καταρράκτη 3η. ~ katarraktisvillage

Έκθεσις αύτοψίας τής έν Καταρράκτη 3η."Εκθεσις αύτοψίας τής έν Καταρράκτη, τοϋ Δήμου Μαστιχοχωρίων, Εκκλησίας τοϋ Άγίον 'Ιωάννου <<Προ­δρόμου.>> Αργέντη.

Ακόμη και η Τούρκοι έδωσαν άδεια να φτιαχτεί εμείς κολλήσαμε στην Αρχαιοκαταστραφήτε!!

Συνωδά τω προλαβόντως εκδοθέντι εις τους ύποτελεΐς ραγιάδες
Της νήσου Χίου ένδίοξω Διατάγματι, δι’ού παρέχεται ή άδεια τού υψηλού Κράτους;. όπως κατόπιν αυτοψίας, διενεργουμένης ύπό τού Ιεροδικιίου, έπισχευάζωνται κατά τό άρχικόν σχέδιον, άνευ επε­κτάσεως καΐ έξυψώσεως αί έξ αρχαιοτάτων χρόνων εις τούς μνησθέντας ραγιάδες έγκαταλειφθεΐσαι σεσαθρωμέναι, ως εκ της πολυχρονιότητος, και έτοιμόρροποι καταστάσαι έκκλησίαι, απεστάλη επ' έντολή, συνεπεία αιτήσεως,

 ύπό του Ίεροδικείου, ό Mολλάς ημών Χατζή Μεχμέτ έφένδης, υιός Χατζή Χουσεΐν Τσελεμπή, άρχιγραμματεύς, όστις τη συνοδεία τοϋ Κωνακτζή Ίβραχήμ μπεσέ, υιου Χασάν, νομίμου πληρεξουσίου τοΰ Χατζή Άλή καπτάν ζαδέ Μουσταφά άγα, τελώνου Χίου καΐ ζαμπίτη των ραγιάδων των Μαστιχοχωρίων, τού καυχήματος των ενδόξων καΐ προκρίτων καΐτών ύποφαινομένων έμπειροτεχνών μεταβάς είς την έν τω χωρίω Καταρράκτη καΐ έν τη θέσει «'Αργέντη» του Δήμου Μαστιχοχωρίων κειμένην άρχαίαν έκκλησίαν, γνωστήν παρά τοις χριστιανοίς ύπό τό όνομα "Αγιος Ίωάνης Πρόδρομος, ής τά όρια τυγχάνουσιν επίσης γνωστά παρά τω λαω καΐ τοις γείτοσι, 


συνεκρότησεν Ίεροδικαστικόν Συμβούλιον, παρου­σία άπάντων των ως άνω μνημονευομένων.Έν τω Συμβουλίω τούτο) οί Παππα Γρηγόριος Μιχαήλ Κορώνης, 'Ηγούμενος της Μονής, Μακάριος Παντελή Κωσταντάκης καΐ ΙΙαππα Γεδεών Μιχαήλ Γαλανός, επίτροποι τής εκκλησίας ταύτης, ώμολόγησαν ύπό την ίδιότητά των ταύτην, καΐ έξέθηκαν τά εξής :
Επειδή τής αρχαίας ταύτης εκκλησίας ήμών, τήν οποίαν βλέ­πετε, γνωστής παρ' ήμΐν ύπό τό όνομα «"Αγιος 'Ιωάννης Πρόδρο­μος» εχουσι θραυσθή ως έκ τής πολυχρονιότητος αί κέραμοι, εχουσι δέ καταστραφή τό κονίαμα τοϋ θόλου καΐ των τεσσάρων τοίχων έσωθεν καΐ έξωθεν ώς καΐ τό εντός αύτής λιθόστρωτον καΐ τά πέριξ στασίδια καΐ οί στΰλοι αύτής και χρήζουσιν ώς έκ τούτου επι­σκευής, έξαιτούμεθα ύπό τήν ιδιότητα ήμών ώς επιτρόπων όπως, συμφώνως τω ύψηλώ Διατάγματι, διενεργουμένης ύπό τού Ίεροδι­κείου αυτοψίας, έπιτραπή ή Επισκευή αύτής άνευ προσθήκης τινός. Διενεργηθείσης αυτοψίας ύπό τοΰ άρχιτέκτονος τής νήσου Χίου Μαστραντώνη Γατάνη και άλλων έμπειροτεχνών διεπιστώθη όμοφώνως ύφ' ολων ότι οντως τό πραγμα έχει ώς εξετέθη ύπό τών μνησθέντων επιτρόπων. Γενομένης καταμετρήσεως τής μνησθείσης εκ­κλησίας ύπό τού ώς εϊρηται άρχιτέκτονος, συνεργεία άπάντων τών παρισταμένων, ευρέθη ότι ό αρχαίος χώρος τής ώς εϊρηται εκκλη­σίας έχει μήκος μεν 21 πήχεων καΐ 21 δακτύλων, πλάτος δέ 7 πή­χεων καΐ 2 δακτύλων καΐ ϋψος 8 1)2 πήχεων' δτι ή εκκλησία αύτη £γει φρέαρ χωριζόμενον ύπό τοίχου, μίαν θύραν πρός δυσμάς και μίαν προς νότον’ εν παράθυρον πρός άνατολάς, έτερα δύο παράθυρα πρός νοτον έτερα δύο προς βορραν, ένα φεγγίτη ν επί του ώς εϊρηται τοίχου καΐ κωδωνοστάσιον πρός τό άκρον τοΰ νοτίου τοίχου ·.
Μεθ' ό ό είρημένος Μολλας ημών γράψας έπΐτόπου τά γεγονότα έπέτρεψε, συμφώνως τω ύψηλω Διατάγματι. τήν έπισκευήν της μνησθείσης εκκλησίας, κατά τό άρχικόν σχέδιον, άνευ προσθήκης τινός’είτα δε προσελθών ενώπιον τού Ίεροδικείου, μετά των ώς- · άνω μνημονευομένων άπεσταλμένων έξέθηκε τά γινόμενα.
Έφ' ω βεβαιωθέν έγράφη κατ' αίτησιν τό παρόν τή 9 Λζεμάζη|- ουλ-άχήρ 1154 (11) 22 Αύγουστου 1741).
Οί μαρτυρες;
‘Αβδουλλαχ έφένδης υίος Χατζη ’Αχμετ, Χατζη Μουσα κεχαγια υιος Μουσταφα, Χατζη Χουσείν Κρητικός υιος ‘Αβδουλλαχ, Μογρεπλη ογλου Μεχμετ, υιος Μουσταφα, Χαλήλ, υιος ‘Ιβραχημ, ‘Αντωνιος Γατάνης άρχιτέκτων, Νικολαος Φαρμάκης διερμηνεύς και ¨αλλοι.

 Το βιβλίο Αναφέρεται..
ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΑΦΟΡΩΝΤΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΧΙΟΥ
ΚΑΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΧΡΙΣΤΟΥ Β. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΣ ΠΑΡΑ ΤΩ, ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩ, ΧΙΟΥ
Τα μεταφρασθεντα εγγραφα ως προς την προελευσην των δυναμεθα να διαιρεσωμεν1) εις πρωτοτυπα φυλαττομενα εντη μνησθειση βιβλιοθηκη <<ο Κοραης>> και 2) εις αντιγραφα επισημα καταχωρισμενα εις τους κωδικας του τεως Ιεροδικειου Χιου και εις ειδικα βιβλια του τεως αυτοκρατορικου κτηματολογιουΧιου.
Χριστος Μαυροπουλος

Share:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ

> Ελπίζουμε να βασιστούμε σε πιστούς αναγνώστες και όχι σε ακανόνιστες διαφημίσεις. Ευχαριστώ!

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Blog Archive

Recent Posts